Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Kategorie

Regulamin


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym tanio.net działającym pod adresem: www.buyhit.pl

 2. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

 1. Sprzedawca – 4Kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 48, 60 – 354 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378767, z kapitałem zakładowym: 408.200,00 PLN wpłaconym w całości. NIP: 7811861679. Regon: 301679527.

 2. Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient

 3. Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

 4. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.tanio.net, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.

 5. Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

 6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.

 7. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 8. Użytkownik – Klient, który założył Konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 11. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 1. Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca. 1. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

 

 1. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

 1. przestrzegania postanowień Regulaminu,

 2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

 4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

 5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

 6. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

 7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę. 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

 2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

 3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

 1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

 2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

 3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu. 1. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.goclever.pl oraz sporządzić jego wydruk. 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:

 1. posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego,

 2. nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania. 1. Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:

 1. prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,

 2. dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę www.buyhit.pl oraz e-mailowo na adres: kontakt@buyhit.pl, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) , od godziny 9:00 do godziny 17:00. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie zostało doręczone do Sklepu. 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:

 1. w przypadku złożenia zamówienia przez stronę www.buyhit.pl – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego,

 2. w przypadku złożenia zamówienia e-mailowo – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane: nazwę towaru lub towarów z ich kodami, wskazanie koloru (jeżeli dany towar posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną), ilość zamawianych towarów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, adres dostawy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego (dla kuriera), informację o formie zapłaty, tj. za pobraniem, przelewem, Santander (Żagiel eRaty). 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji:

 1. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia przez Klienta,

 2. w przypadku zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu Dotpay – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone zamówienie,

 3. w przypadku zamówienia płatnego Żagiel eRaty – realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej po podpisaniu przez Klienta umowy kredytowej i zaksięgowaniu wpłaty pochodzącej z Santander (Żagiel S.A.) z siedzibą w Lublinie na rachunku bankowym Sprzedawcy. 1. Realizacja zamówienia przez Sklep Internetowy odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. 1. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności towaru, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci w tym terminie otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego towaru. 1. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionymi Produktami. 1. Szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia zamówienia została zawarta w zakładce „Jak kupować” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.III CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym www.buyhit.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.IV FORMY PŁATNOŚCI

 1. W sklepie internetowym tanio.net za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

 1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy DHL,

 2. przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy:
  4Kraft Sp. z o.o.
  ul. Marcelińska 48
  60-354  Poznań
  Bre Bank: 79 1140 1124 0000 5553 3000 1001,

 3. płatność w systemie Dotpay - dokonywa jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji,

 4. zapłata w systemie ratalnym Santander (Żagiel) poprzez zawarcie umowy kredytowej z Santander (Żagiel S.A) z siedzibą we Wrocławiu.V CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. W opisie każdego towaru zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu widnieje orientacyjny czas realizacji zamówienia. 1. Realizacja zamówienia w dniu jego złożenia w odniesieniu do towarów oznaczonych wysyłka 24h, może nastąpić jeżeli:

 1. zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym, oraz

 2. wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy do godziny 14.00, albo

 3. Sklep otrzyma informację o wysyłce towaru za pobraniem do godziny 14.00. 1. Zamówienie towarów o różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia. 1. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki wynosi od 24 h do 3 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy w dni robocze (od 24 h do 48 h). 1. Realizacja wysyłki zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Firma DHL doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 17.00. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej DHL:www.dhl.com.pl.VI KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszt dostawy widoczny jest w koszyku podczas składania zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.

 2. Koszt dostawy zależy od wagi, gabarytów, ilości zakupionych produktów i wynosi:
  a) od 0 zł przy wpłacie na rachunek bankowy lub za pomocą systemu Dotpay oraz przy płatności Santander (Żagiel eRaty).
  b) od 10,00 zł przy płatności za pobraniem.VII ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 1. W momencie odbioru towaru wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie towaru jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

 2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, zaleca się w obecności kuriera, spisać protokół szkody (w przypadku gdy kurier nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się z kurierem na spisane go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres do korespondencji 4Kraft Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: reklamacje@4kraft.com.

 4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów lub ich niezgodnością z umową.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 10 dni licząc od dnia wydania kupionych Produktów Konsumentowi, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: 4Kraft sp. z o.o., ul. Przemysłowa 18, 62 – 069 Zakrzewo lub adres poczty elektronicznej: kontakt@buyhit.pl.

 2. W celu usprawnienia procedury związanej z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość zaleca się skorzystanie przez Konsumenta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej zwracany towar w numer ZWR. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem kontaktu z pod adresem reklamacje@4kraft.com . Numer ZWR należy wówczas umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Do przesyłki zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru.

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

 5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

 6. Zwrot towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: 4Kraft Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 18, 62 – 069 Zakrzewo.

 7. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionym przez Konsumenta przy zakupie towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

 1. świadczenie usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta przed upływem dziesięciodniowego terminu na odstąpienie od umowy, określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 2. dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 6. dostarczania prasy,

 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

IX NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ; REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Produktów zakupionych przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient będący Konsumentem powinien zawiadomić Sprzedawcę o tej niezgodności w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktów, wskazując opis tej niezgodności oraz preferowany sposób jej usunięcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie usterki poprzez formularz reklamacyjny, którego przykładowa wersja stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanych Produktów w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@buyhit.pl.

 5. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją towaru z tytułu niezgodności z umową, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenie przesyłki zawierającej reklamowany towar numerem RMA. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem kontaktu z serwisem pod adresem reklamacje@4kraft.com , a następnie wskazane jest umieszczenie go w widocznym miejscu na przesyłce.

 6. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową równocześnie ze złożeniem zgłoszenia reklamacyjnego należy dostarczyć reklamowany towar na adres: 4Kraft Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 18, 62 – 069 Zakrzewo.

 7. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

 8. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie danych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926 j.t. ze zm.).

 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 4. Dane osobowe są niezwłocznie usuwane po zrealizowaniu przez Sklep zamówienia (w przypadku Klienta, który nie dokonał Rejestracji) lub po usunięciu przez Klienta jego Konta Klienta.

 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176 ze zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.buyhit.pl, w zakładce „Regulamin”.

 3. Regulamin wiąże Klienta i Sprzedawcę w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.


Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2